अवयवहरू अचारिएको गोभी सेतो गोभी १००.०थप पढ्नुहोस्…

सामग्री बीटरूट वा गाजर क्याभियार बीटथप पढ्नुहोस्…

सामग्री स्क्वाश क्याभियार स्क्वाश 880.0०.० (ग्राम)थप पढ्नुहोस्…

सामग्री एग्प्लान्ट क्याभियार एग्प्लान्ट १1438.0.० (ग्राम)थप पढ्नुहोस्…

अवयवहरू क्यान्डेड किसमिस १०००.० (ग्राम)थप पढ्नुहोस्…

सामग्री भिजेको लिंगोनबेरी लिंगोनबेरी १००.० (ग्राम)थप पढ्नुहोस्…

साहित्यहरू स्याउ लिंगोनबेरीको साथ अचार लि l्गनबेरीथप पढ्नुहोस्…

सामग्री क्यान्ड टरबूज तरबूज १.० (टुक्रा)थप पढ्नुहोस्…