सामग्री बेरी लिकुर रास्पबेरी १००.० (ग्राम)थप पढ्नुहोस्…

सामग्री ब्लुबेरी दूध बिलीबेरी ०.। को साथथप पढ्नुहोस्…

सामग्री खुबानी खूबानी संग फल चियाथप पढ्नुहोस्…

सामग्री एप्पल चिया पानी १००.० (ग्राम)थप पढ्नुहोस्…

सामग्री दूध वा क्रीमको साथ चियाथप पढ्नुहोस्…

सामग्री माउन्टेन खरानी चिया चोकबेरी .300.0००.०थप पढ्नुहोस्…